อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 09:50 น.
 180
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2565  คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 จึงมีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 3.65 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากอื่นให้คงอัตราเดิม  ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
UploadImage