โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14:31 น.

โครงการสมาชิกสัมพันธ์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 16:07 น.

แสดงบัตรประชาชน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 15:07 น.

โครการ English and Chinese Summer Camp 2019

รับสมัครบุตรสมาชิกเข้าร่วมโครงการภาษาภาคฤดูร้อน "English and Chinese Summer Camp 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 มี.ค. 2562 เวลา 09:53 น.

ขอแจ้งอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษที่ถูกต้อง

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 09:20 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องหลักเกณฑ์โครงการออมทรัพย์เกษียณสุข พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 09:43 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการปลอดหนี้ก่อนเกษียณ พ.ศ. 2561

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 10:27 น.

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 10:41 น.

ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 09:44 น.

อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณา อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ...

อัลบั้มภาพ