อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09:45 น.
 2955
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระบบลงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ดังต่อไปนี้
UploadImage