ข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2565

https://www.savingscmu.or.th/uploads/journal/20220114161251JrjhWvb.pdf

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)”

ปัจจุบันระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร ...

ประกาศฯ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบ สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.มช. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ...

ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ตามที่ สอ.มช.ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


04 ม.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 ม.ค. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน มกราคม 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.พ. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

23 ก.พ. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 มี.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store