โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 16:13 น.

ข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2565

https://www.savingscmu.or.th/uploads/journal/20220114161251JrjhWvb.pdf

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 15:38 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)”

ปัจจุบันระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 11:42 น.

ประกาศฯ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบ สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.มช. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10:01 น.

ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ตามที่ สอ.มช.ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 08:56 น.

ขอเชิญแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์

2.เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์ (คลิ๊กอ่านที่นี่ !)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 15:03 น.

การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ!

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 12:57 น.

กำหนดการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 10:38 น.

สอ.มช.เปิดรับฟังความคิดของสมาชิกเกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ/ระเบียบ สอ.มช.

คณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 12:54 น.

รายชื่อ หมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 16:22 น.

31 ตุลาคม 2564 วันออมแห่งชาติ

อัลบั้มภาพ