เจ้าหน้าที่


นายจรุงศักดิ์ โชติบาง
ผู้จัดการ

นางบุษบา ใจจันทร์
รองผู้จัดการ

นางปรียานุช กันมะโน
รองผู้จัดการ

นางเพ็ญนภา จอมจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวยอดขวัญ ปวงคำ
หัวหน้างานบัญชี

นางภัทรา กิตติปภัสสร
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวยุบล ฟองรัตน์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางกรทิพย์ โนจา
หัวหน้างานการเงิน

นายธวัชชัย วุฒิเจริญ
หัวหน้างานสินเชื่อ

นางวันเพ็ญ เชียงหนุ้น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนนทลี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุพิมาย มาลา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววราภัสร์ ปัทมพงศ์ปกรณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรมิดา สายใจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสิริภา บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวญาดา สนธิคุณ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายประจวบ แก้วหลวง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายเกรียงไกร จันทร์กลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวธันยาภรณ์ ดิษกร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวดวงกมล ธิยานันต์
เจ้าหน้าที่นิติกร

นายชินภัทร ปัญญาเรือง
เจ้าหน้าที่บริการ

นายสมเพ็ชร หินวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการ

นายอดิศักดิ์ รัตนมลิกุล
เจ้าหน้าที่บริการ

นางสาวบุษบา ปานบ้านแพ้ว
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มช.