ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช
ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ