อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09:23 น.
 6537
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระบบลงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ดังต่อไปนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563


UploadImage

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

UploadImage