การถอนเงินโดยการมอบอำนาจ/มอบฉันทะ

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 10:27 น.
 45999
การถอนเงินโดยการมอบอำนาจหรือมอบฉันทะ
     สมาชิกที่ต้องการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ โดยการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทน กรุณเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบถอนเงิน พร้อมลงนามของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะด้านหน้าและด้านหลังให้ถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานการเงิน สำนักงานใหญ่ 053943651-4 ต่อ 104-106 สาขาสวนดอก 053935586 ต่อ 11 
UploadImage