สถานที่สรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 23 พ.ย. 66

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 09:19 น.
 484

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด กำหนดวันสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50  ขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-15.00 น.  โดยกำหนดสถานที่ให้สมาชิกไปใช้สิทธิ์  ณ หน่วยานที่สมาชิกสังกัด หรือตามที่ สอ.มช.  ดังนี้ 

UploadImage
UploadImage