ประธานกรรมการเข้าพบปะสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 15:50 น.
 181

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช  ประธานกรรมการดำเนินการ  และ ดร.สมทบ  พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายจรุงศักดิ์  โชติบาง ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้เข้าพบปะนายสุริยะ  คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และนางกรรณิการ์  พุทธิเมธากุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

UploadImage