อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 15:38 น.
 346


UploadImage
 

        ปัจจุบันระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร การโอนเงิน การซื้อของออนไลน์ มีการใช้แพลตฟอร์มมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งในแต่ละช่องทางที่ใช้งาน จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่เราจะเข้าไปใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล email ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น  ข้อมูลที่กรอกหรือให้ไปแล้วนั้น ผู้ให้ข้อมูลจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นจะปลอดภัยหรือไม่  สิ่งที่องค์กร หน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นก็คือการนำข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ไปใช้งานอย่างไร 

        ประเทศไทยจึงได้กำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น (PDPA) ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ซี่ง PDPA จะเข้ามามีบทบาทในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความต้องการในการใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกับสถานการณ์ต่าง ๆ

        สอ.มช.เป็นองค์กรที่มีสมาชิกจำนวนกว่า 12,000 คน มีข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกคน ซึ่งนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ เช่น การให้เงินกู้  การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และผ่าน Application ของ สอ.มช.เอง  

        UploadImage

          สอ.มช.นับว่าเป็นสหกรณ์ต้น ๆ ที่ได้ริเริ่มเตรียมตัวในการรับมือ PDPA  และมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   
       เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 ได้เชิญ  ผศ.ศุภวัช   มาลานนท์   ​ ผู้เชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มาให้ความรู้ และ เป็นที่ปรึกษาจัดการเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปรับกระบวนการ วิธีจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมาย   และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสูงสุดต่อไป   

>>  กดดูภาพกิจกรรม : https://savingscmu.or.th/album.php?aid=591