ประกาศฯ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบ สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 11:42 น.
 518

     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.มช. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเห็นสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จะได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นก่อนที่จะนำเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป    สอ.มช. จึงได้ออกประกาศเพื่อกำหนดกระบวนการ ตลอดจนถึงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกขึ้น ดังนี้ 

    UploadImage

2. (ร่าง) ตารางแก้ไขข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 10 (คลิ๊กอ่านที่นี่ !)

3.ตารางแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ... (คลิ๊กอ่านที่นี่ !)