แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 11:34 น.
 1933
       การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินปันผลประจำปี  สหกรณ์ฯ จะเปิดให้สมาชิกแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน  จากเดิม ............ เป็น
        1.  ซื้อหุ้นเพิ่มทั้งจำนวน
        2.  ซื้อหุ้นบางส่วน 
        3.  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ หรือกรณีสมาชิกเดิมสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
       
สมาชิกที่ไม่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ  
       สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้.... UploadImage
UploadImage

UploadImage