มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 09 พ.ค. 2564 เวลา 20:50 น.
 89

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนบุคลากรและ ผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
UploadImage