สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

โดย admin
 วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15:39 น.
 2579
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
UploadImage