สอ.มช.ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ของ สอ.มช. หลังสมาชิกเกษียณอายุราชการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 09:47 น.
 714
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และ นางปรียานุช  กันมะโน รองผู้จัดการ สอ.มช. ให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง "สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ของ สอ.มช. หลังเกษียณอายุราชการ" เมื่อวันศุกร์ที่  12 มิถุนายน 2563   ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ซึ่งฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม
"การเตรียมความพร้อมสู่เกษียณอย่างมีความสุข" ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล ฯ  

UploadImage