การกู้เงินของสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 08:55 น.
 590
การกู้เงินของสมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3  ปี

สอ.มช. ได้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ดังนั้น สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว และเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึง 3 ปี จะสามารถกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์

สอบถามเพิ่มเติมงานสินเชื่อ สำนักงานใหญ่ โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 101-103  สาขาสวนดอก 053-935586 ต่อ 16

UploadImage