โดย admin -  วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 18:00 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผลแล้ว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 13:28 น.

สอ.มช.ปลดล๊อคโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:45 น.

อนุมัติให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่อนผันชำระหนี้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 16:14 น.

สอ.มช.ขยายเพดานเงินกู้สามัญ จากเดิม 50 เท่า เป็น 60 เท่า

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:19 น.

สอ.มช.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีมติปรับลดอัตราดอกเ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 15:00 น.

หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์ -  วันที่ 01 ม.ค. 2563 เวลา 12:55 น.

กำหนดวันออกใบเสร็จและวันตัดยอดชำระประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 08:55 น.

การกู้เงินของสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

การกู้เงินของสมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี สอ.มช. ได้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 14:08 น.

การกู้พิเศษเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ของ สอ.มช. ต่างกับกับกู้จากสถาบันการเงินอื่นอย่างไร

อัลบั้มภาพ