ถอนเงินเท่าไร สอ.มช. จ่ายเป็นเช็ค

โดย admin
 วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 09:40 น.
 948
UploadImage

กรณีสมาชิกถอนเงินจำนวนเกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) สอ.มช. จะจ่ายเป็นเช็ค... 

       เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสมาชิกจะได้รับเช็คธนาคารตามที่ระบุไว้  จึงขอความกรุณาติดต่องานการเงินล่วงหน้า เพื่อจะได้นำเช็คให้ผู้มีอำนาจลงนามล่วงหน้า
       ทั้งนี้...เนื่องจากระเบียบ สอ.มช. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563  ได้กำหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็คไว้ดังนี้
       1. วงเงินไม่เกินจำนวน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)  
           ต้องมีผู้อำนาจ 2 คน (ผู้จัดการ/กรรมการ)

       2. วงเงินเกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
           ต้องมีผู้อำนาจลงนาม 3 คน (ผู้จัดการ และกรรมการ 2 คน)


ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเงิน  0 5394 3652 ต่อ 104-106
                                   สาขาสวนดอก
 0 5393 5586 ต่อ 13-14