การมอบฉันทะหรือมอบอำนาจกรณีถอนเงินฝาก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 13:59 น.
 102679
   
     สมาชิกที่ต้องการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ โดยการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทน กรุณเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบถอนเงิน พร้อมลงนามของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะด้านหน้าและด้านหลังให้ถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานการเงิน สำนักงานใหญ่ 053943651-4 ต่อ 104-106 สาขาสวนดอก 053935586 ต่อ 1UploadImage