วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:17 น.
 5306
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีมติให้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ประจำเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน มช. โดยสมาชิกสามารถดูใบเสร็จประจำเดือนของตนเองได้ผ่านระบบ CMU COOP  WEB APPPLICATION และ MOBILE  APPLICATION สำหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. ยังคงจัดพิมพ์และส่งให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสหกรณ์
UploadImage

UploadImage