ชสอ.เยี่ยมเยือน สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 13:37 น.
 220
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และ นายนนทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายสำราญ จันทร์อดิศร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เข้าพบปะเยี่ยมเยือน สอ.มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส ควอวนิช ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ และนางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณสำนักงาน สอ.มช.