ให้การต้อนรับคณะจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 13:20 น.
 595
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ประธานสภาพนังานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการ และนายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ