พบปะและให้ความรู้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุงานของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 19 ก.ย. 2566 เวลา 12:04 น.
 414
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุงานของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เรื่อง "สิทธิและสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับหลังเกษียณอายุงาน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่