โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ "การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 12 ก.ย. 2566 เวลา 09:23 น.
 88
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ รวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.มช. ร่วมกันระดมความคิดเห็น ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่