ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 13:57 น.
 1135
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.)  ได้จัดให้มีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2565  มาทำหน้าที่แทนกรรมการผู้แทนกลุ่มงานที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ จำนวน 3 คน จากกลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1 คน และกลุ่มงานที่ 2 จำนวน 2 คน  เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และสรรหาล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา  ปรากฎผลดังนี้ 

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage