ประกาศตรวจสอบรายชื่ผู้สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:06 น.
 3047
                ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น   สอ.มช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆ แล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การสมัครขอทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน  988  ราย  ดังนี้
                 1. ทุนสำหรับสมาชิก                         จำนวน    68  ราย
                  2. ทุนสำหรับบุตรของสมาชิก              จำนวน   920  ราย  ประกอบด้วย
                          2.1 ทุนเรียนดี                            324 ราย
                           2.2 ทุนสนับสนุนการศึกษา       596 ราย
 
                 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  (PDPA) สอ.มช.ได้แจ้งข้อมูลการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2565 ไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกที่ให้ไว้กับ สอ.มช. ผ่านทางข้อความ (SMS) 

                 ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของ  ชื่อ-สกุล  ประเภททุนที่สมัคร    ระดับชั้น (ที่กำลังศึกษาอยู่ประจำปีการศึกษา 2565)  หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานธุรการ โทรศัพท์ 0 5394 3652 ต่อ 110-112 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ในเวลาทำการปกติ สอ.มช.    
                 UploadImageUploadImage

UploadImage