หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 15:32 น.
 1143

               คณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 พิจารณาเห็นว่าในสภาพการณ์ปัจจุบัน การหารายได้ การประกอบกิจการต่าง ๆ ของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว ไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ ทำให้เริ่มประสบปัญหากับรายจ่ายที่ไม่สมดุล  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนในครอบครัว  จึงมีมติให้ขยายวงเงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชี จากเดิมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ดังมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้  UploadImage