ตรวจสอบการรับเงินปันผลประจำปี 2563

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร
 วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:01 น.
 4657
   ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติให้นำเสนออัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกอนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ของสหกรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเงินดังกล่าวท่านจะได้รับหลังจากที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติแล้ว

UploadImage