การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15:05 น.
 1281

UploadImage

หมายเหตุ: UploadImage
การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) การจัดกิจกรรมฯลฯ ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)