สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:26 น.
 991
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังนี้UploadImage