สอ.มช.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:19 น.
 1362
คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงดังนี้UploadImage