สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:16 น.
 2179

              เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 และ ข้อ 23 แห่งระเบียบ      สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2562 และโดยมติมอบหมายของคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 และมติคณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังนี้

UploadImage