สอ.มช.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:02 น.
 605

        ด้วยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินได้เปลี่ยนแปลงในอัตราที่ลดลง  ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 และโดยมติมอบหมายของคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด  เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และให้ออกประกาศเรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  โดยให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้ 
UploadImage