อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 09:44 น.
 1333
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณา
อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 5.80 และอัตราร้อยละ 12.00 ตามลำดับ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หากผ่านการอนุมัติแล้วสมาชิก จะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สอ.มช.จะทำการโอนเข้าบัญชีเงินฝากหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้

UploadImage