สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผ่านการลงมติของสภานิติบัญญัติ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11:07 น.
 229
สอ.มช. ขอประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ผ่านการลงมติของสภานิติบัญญัติ ตามเอกสารที่แนบ