ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 17:19 น.
 160
ตามที่สมาชิกสามัญของ สอ.มช. ได้ลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และสรรหาล่วงหน้าเมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งการสรรหาทางไปรษณีย์ของสมาชิกเดิม ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 4 ท่าน จาก 2 กลุ่มงานนั้น มีสมาชิกใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,913 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 ของสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์สรรหาทั้งหมด 7,057 คน ผลการสรรหากรรมการ มีดังนี้UploadImageสอ.มช.ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยงานที่ช่วยให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิ์ออกเสียงสรรหาในครั้งนี้