วันออกใบเสร็จประจำเดือน มิถุนายน 2566


วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ