วันออกใบเสร็จประจำเดือน กรกฎาคม


วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ