วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562


เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
ณ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่