ข่าวประชาสัมพันธ์
   

24-07-2560
ประกาศจากสมาคมฯ


20-07-2560
ประกาศจากสมาคมฯ

19-04-2560
ประกาศจากสมาคมฯ

08-03-2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
- - > หนังสือแจ้งนัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
- - > เอกสารประกอบสาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 
17-06-2558
เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
23-12-2557
ประกาศสมาคมฌาปนกิจฯ เรื่อง การพ้นจากสมาชิกภาพสมาคม
 
ประกาศสมาคมฌาปนกิจฯ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ