ระเบียบ
การถือหุ้นและสมาชิกภาพ
หุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
การรับสมาชิกสมทบและสมาชิกเดิม


การรับฝากเงินและเงินให้กู้
การรับฝากเงิน
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558สวัสดิการและการช่วยเหลือ
กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก
การจ่ายเงินช่วยเหลือการศพ
การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนส่งเสริมการศึกษา
เงินบำเหน็จสมาชิกสหกรณ์


อื่น ๆ
ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 

ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท ที่ตั้ง สำนักงานและตรา
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 ทุนและหุ้น
หมวดที่ 4 การดำเนินงาน
หมวดที่ 5 สมาชิกและสมาชิกสมทบ
หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่
หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวดที่ 8 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์่ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ
หมวดที่ 9 การออกระเบียบ ข้อกำหนด การแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกและออกข้อบังคับ
หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล