วันที่ 25 กันยายน 2560

    สอ.มช. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการ “การจัดสวนแนวตั้ง” โดยมี คุณนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน