4 ธันวาคม 2560

    ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายสุรชาติ สุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200,000.00 บาท (สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000.00 บาท และกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000.00 บาท ) โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่