เกี่ยวกับสอ.มช.
ในช่วงเดือนมีนาคม พศ.2510 ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำริที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อจะให้เป็นสวัสดิ การแก่อาจารย์และข้าราชการ... อ่านต่อ

คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 

16-10-2560
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษเพื่อกู้เงินปันผล

04-10-2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กับ ชสอ.

04-10-2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3 "โครงการแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการ สอ.มช.” อ่านเพิ่มเติม...

22-09-2560
      ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สอ.มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์. อ่านเพิ่มเติ่ม

19-09-2560
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน
- ใบสมัครโครงการ


ข่าวสหกรณ์ฯ

 

 

 

 

05-07-2560
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานส่วนงาน (ชั่วคราว) พ.ศ. 2560
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 0% สามเดือนแรก

30-06-2560
ประกาศสหกรณ์
   เรื่องสอบราคาเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น


27-06-2560
ประกาศขายทรัพย์สหกรณ์
   สอ.มช. ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคา 5 ล้านบาท ในโครงการหมู่บ้านคันทรี่ปาร์ควิลล์ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม...


ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2560
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.อื่น ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
เรื่อง มอบหมายกรรมการตรวจสอบการเงินประจําวัน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินคดีของสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

เรื่อง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 พ.ศ. 2560


ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การฝากเงินแบบสะสมทรัพย์ พ.ศ.2560
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกเดิม พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินระยะสั้น
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

สวัสดิการสมาชิก
สอ.มช.เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังเฉพาะกำไรอย่างเดียว แต่ต้องการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น สวัสดิการที่สอ.มช. มอบให้สมาชิก มีอะไรบ้าง? สิทธิและประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคืออะไร ? คลิกอ่านต่อ...
สมัครสมาชิก
ทำไมต้องเป็นสมาชิก? , สมาชิกสหกรณ์ฯ คืออะไร ? วิธีการสมัครสมาชิก ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ คลิกอ่านต่อ...