ประวัติการก่อตั้ง
ในช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2510 ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำริที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อจะให้เป็นสวัสดิการแก่อาจารย์และข้าราชการ แต่เนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพียง 1 ปีทำให้การจัดตั้งได้หยุดชะงักไปต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคร ณ ลำปาง หัวหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ได้มีบันทึกขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกัด ต่อศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเหตุผลสำคัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่อาจารย์  ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับความเห็นชอบจึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อคณะกรรมการได้ยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณบดีพร้อมได้ประกาศเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมัครเป็นสมาชิกก่อตั้งปรากฏว่ามีผู้สนใจเป็นสมาชิกประมาณร้อยกว่าคน และได้เสนอร่างข้อบังคับเพื่อขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และอนุญาตให้ใช้ข้อบังคับสำหรับสหกรณ์นี้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2519 


วัตถุประสงค์ ตราสัญลักษณ์
1.เพื่อบริหารและจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  
3.เพื่อจัดให้มีการบริการเงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
4.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความศรัทราต่อสหกรณ์ เชื่อมั่นในความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์ 
5.เพื่อให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6.เพื่อให้การศึกษาอบรมและฝึกอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ
7.สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อชุมชน 
ประเภท ที่ตั้ง สำนักงาน   ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด Chiang Mai University Savings and Credit Cooperative, Limited
ชื่อย่อ  สอ.มช.
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

ตราสัญลักษณ์ :

สีประจำสหกรณ์ : สีส้ม แดง 

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 211042, 943651-5